Bankrot® - Likvidácie firiem QR kod firmy Bankrot®

Kontakt +421 903 329 063, email: osobny.bankrot@ebankrot.sk

Profesionálne služby viac ako 22 rokov na Slovensku

Bankrot® - Facebook Bankrot® - Twitter

Osobný Bankrot® - Malý konkurz

Ekonomický neúspech nepostihuje len podnikateľov. Za posledné roky dochádza aj k zadlžovaniu obyvateľov, ktorí nevykonávajú podnikateľskú činnosť. To súvisí najmä s dostupnosťou úverov, ale aj s bezhotovostným platobným stykom, ktorý umožňuje občanom ísť do debetu a s obstarávaním služieb a tovarov formou rôznych splátkových systémov. To je dôsledok prevahy ponuky tovarov a služieb.

V dôsledku tohto nového spôsobu ekonomického fungovania občanov, mnohí nie sú schopní splácať svoje dlhy (exekúcie, dane, penále, pokuty, hypotéky, pôžičky, úvery alebo iné dlhy) a stávajú sa dlžníkmi. Aby sa zbavili svojich dlhov sú len dve možnosti.

1) splatiť všetky dlhy všetkým veriteľom v plnej výške

2) navštíviť našu kanceláriu a vstúpiť s našou pomocou do procesu osobného bankrotu

Osobny-bankrot® - riešenie

Volajte Bankrot® : +421 2 54131306 alebo +421 903 329 063

Ekonomická a právna pozícia týchto občanov sa potom musí riešiť prostredníctvom konkurzného práva.

Malý konkurz umožňuje fyzickej osobe - bez ohľadu na to, či je podnikateľom alebo nepodniká, zbaviť sa peňažných záväzkov. Na konci tohto procesu je stav, že aj keď ste nesplatili svoje dlhy nie ste viac dlžníkom. Je nutné splniť zákonom stanovené podmienky a mať pripravenú finančnú sumu na správne poplatky. Na tento proces dohliada súd, ktorý Vás chráni pred veriteľmi a exekútorom.

Je to spôsob, ako sa vyrovnať so svojimi dlhmi a začať nový život bez záväzkov.

Záujem o toto riešenie vzrástlo najmä potom, ako konkurzné právo umožňuje občanom zbaviť sa svojich dlhov. Malý konkurz na oddlženie môžu využiť aj bývalí živnostníci.

Zatiaľ ho na Slovensku využilo ho len malé percento ľudí. Treba si uvedomiť, že platobná neschopnosť nemusí znamenať spoločenskú likvidáciu. V iných krajinách ako napr. USA, Nemecko, Anglicko... patrí malý konkurz medzi bežné formy oddlženia. Niektorí ho využili aj viac krát. V susednom Česku ich bolo 50-násobne viac.

Nie je dôležité, aké vysoké sú dlhy. Ak nestačíte splácať pôžičky a dlh je vyšší ako váš majetok, je pre vás malý konkurz riešením. Častým podnetom ku konkurzu je to, že sa začínajú hlásiť veritelia s hrozbou exekúcie. Je veľmi pravdepodobné, že dlžník, ktorý má viac dlhov ako majetku, príde o podstatnú časť svojich príjmov aj bez malého konkurzu a to v exekúcii. Navyše exekúcia nie je časovo obmedzené a môže trvať až do úhrady celého dlhu, pričom malý konkurz trvá približne tri roky. Často si to ľudia nesprávne predstavujú tak, že niekto si jednoducho vyhlási bankrot a už nemusí nič platiť.

Podmienky malého konkurzu.

1) Platobná neschopnosť

Musíte byť v platobnej neschopnosti, tzn. mať aspoň jeden finančný záväzok po splatnosti viac ako 30dní

2) Viac veriteľov

Mať viac veriteľov tzn. dlžiť viac ako jednému veriteľovi a mať minimálne dva záväzky

3) Výška dlhov

Vaše dlhy musia prevyšovať hodnotu vášho majetku

4) vlastniť určitý majetok

Musíte mať akýkoľvek majetok v minimálnej výške 1659,7€

Musíte zaplatiť poplatok 663,88€ na odmenu a výdavky správcu

V prípade, že ak súd zistí, že nemáte majetok ani len v hodnote, ktorá by postačovala na úhradu nákladov konkurzu (najmenej 1 659,70 eura), konkurz nevyhlási.

5) Príjem

Musíte mať pravidelný príjem, aby ste dokázali splácať súdom stanovené splátky.

Ak bude konkurz vyhlásený na fyzickú osobu, ktorej majetok je i v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, toto zaniká a musí sa najprv vysporiadať.

Vďaka takto tvrdým podmienkam schválenia malého konkurzu a celkovej finančnej náročnosti, býva malý konkurz pre väčšinu ľudí nedosiahnuteľný. Malý konkurz sa nehodí pre ľudí bez trvalého príjmu t.j. aj nezamestnaných.

Kedy-vyhlasit-osobny-bankrot

Dĺžka procesu

Celý proces sa skladá z dvoch častí.

1. časť – konkurz

Prvá časť, malý konkurz, trvá cca. 6 mesiacov. Všetko ale záleží od toho ako komplikovaný je ten ktorý prípad (závisí to od počtu veriteľov, speňažovania majetku atď.). Účinky konkurzu vznikajú nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v obchodnom vestníku. Potom je Vám súdom pridelený konkurzný správca. Správca v tejto časti speňaží Váš majetok. Po skončení speňažovania majetku správca konkurznej podstaty vypracuje rozvrhové uznesenie, ktoré po schválení súdom určí, akým spôsobom sa uspokoja veritelia a tým je konkurz ukončený.

2. časť – oddlženie

Proces oddlženia môže začať, len ak mu predchádzal konkurz, ktorý nebol zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu pohľadávok.

Fyzická osoba bez má právo, ak sa dostane do pozície dlžníka, podať návrh na vyhlásenie konkurzu a spolu s ním na oddlženie. Právo na oddlženie môže fyzická osoba, uplatniť aj počas konkurzného konania, najneskôr však do zrušenia konkurzu. Návrh na oddlženie musí obsahovať jednak všeobecné náležitosti, ktoré musí obsahovať podľa § 42, ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku a tiež odôvodnenie, ktoré má vyjadrovať poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov.

Oddlženie súd môže, no nemusí povoliť. Ak súd pristane na váš návrh a rozhodne o oddlžení, čaká vás skúšobné obdobie, ktoré trvá 3 roky a vy musíte dodržiavať súdom stanovené podmienky. Uznesenie o povolení oddlženia súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Ak ho povolí, bude ustanovený dlžníkovi správca a pokračuje sa v uspokojovaní pohľadávok veriteľov počas skúšobného obdobia troch rokov. O výške splátok rozhoduje súd, pričom táto nemôže prekročiť 70 percent príjmov dlžníka. Súd počas skúšobného obdobia môže zrušiť proces oddlženia ak zistí, že dlžník opakovane alebo závažne porušil svoje povinnosti. Ak súd po skúšobnom období rozhodne o oddlžení, dlžník je zbavený nesplateného zvyšku svojich dlhov, veritelia týmto okamihom strácajú právo vymáhať svoje neuspokojené pohľadávky.

Dĺžka oddlženia je stanovená na 3 roky.

Čiže celý proces vrátane malého konkurzu a oddlženia trvá 3 a pol roka. Na konci celého procesu budú všetky Vaše dlhy právne nevymožiteľné a začínate znovu bez dlhov.

Správca konkurznej podstaty

V konkurze je vymenovaný správca konkurznej podstaty. Záleží na každom správcovi konkurznej podstaty, ako s Vašim majetkom naloží a aký spôsob speňaženia vášho majetku zvolí. V praxi sa často jedná o predaj majetku hlboko pod jeho reálnou cenu.

Správca si samozrejme navyše z každej splátky strháva odmenu a zo zvyšku uspokojuje pohľadávky veriteľov. Má nárok až na 70% vášho čistého zárobku.

Od poskytovania súčinnosti dlžníka správcovi môže závisieť celkový výsledok malého konkurzu – obštrukcie či nedostatok spolupráce môžu byť pre súd dôvodom na nepovolenie oddlženia.

Ako postupovať?

Dostali ste sa do problémov so splácaním svojich záväzkov? Máte viac dlhov ako majetku a neviete čo s tým? Malý konkurz je možnosť ako sa s takouto situáciou vysporiadať. Myslíte si, že to zvládnete sami? Vyhlásiť malý konkurz je pre laickú verejnosť pomerne zložité. My však vieme ako na to. Máme vysokú úspešnosť a už sme oddlžili tisíce klientov. Obráťte sa na nás a my vám pomôžeme. Náš tím odborníkov sa postará o:

Komunikáciu s veriteľmi

odbremeníme Vás od komunikácie a prevezmeme všetky administratívne záležitosti.

Právnu ochranu

náš tím odborníkov zameraný na ochranu spotrebiteľa dohliadne na zákonnosť krokov podniknutých zo strany veriteľov.

Minimalizáciu finančných strát

právnou analýzou Vašich dlhov posúdime finančné nároky Vašich veriteľov a vyjednáme splátkový kalendár, ktorý dokážete zvládnuť.

Mali ste nečakané výdavky, alebo ste prišli o prácu? Dostali ste sa do dlhov? Dostali ste výzvu alebo upomienku? Neriešte vzniknutú situáciu ďalšími pôžičkami, pokiaľ ste neskúsili malý konkurz. Ďalšie pôžičky nie sú riešením. Treba začať čím skôr, lebo vám narastajú úroky z dlhov.

Život pod exekúciami a s dlžobami je veľmi komplikovaný. Povedzte si dosť a obráťte sa na nás.

Hlavným cieľom našich služieb je Vaše oslobodenie od dlhov prostredníctvom inštitútu malého konkurzu.

Súčasťou našich služieb je:

posúdime Vašu situáciu a odporučíme ten najvhodnejší spôsob riešenia Vášho problému
vysvetlíme všetky právne a sociálne dôsledky Vášho prípadu a jeho dopad na Váš život
zastupovanie ako úpadcu pred súdom a konkurzným správcom
konzultácie zdarma
Ceny za naše služby primerane zohľadňujú Váš stav zadlženosti a nedostatok financií.

© Https://www.ebankrot.sk 1994-2016 Bankrot®